Všeobecné obchodné podmienky

internetového portálu https://www.michalmikula.sk

Poskytovateľ:

Different Pro s.r.o. 

sídlo: Priekopská 34 036 08 Martin, Slovenská republika, 

IČO: 53 196 449, 

e-mail: michal@michalmikula.sk

1.VÝKLAD POJMOV 

  1. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie: 

Autorský zákon

znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Cena

znamená cenu Online Produktov uvedenú priamo v ponuke konkrétneho Online Produktu. Cena je Klientovi vždy oznámená dopredu v presnej a konečnej výške. K Cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa aktuálnych platných právnych predpisov. 

Dielo

znamená akékoľvek autorské dielo (napr. grafické, audiovizuálne alebo literárne dielo) chránené Autorským zákonom, ku ktorému vykonáva majetkové práva autorov Poskytovateľ a ktoré vo forme elektronického obsahu tvorí obsah Online Produktu. 

Emailová adresa Klienta

znamená e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol v Objednávke.

Emailová adresa Poskytovateľa

znamená e-mailovú adresu michal@michalmikula.sk.

Harmonogram

znamená časový plán poskytovania častí Online Produktu, ktorý je záväzný pre obidve Strany.   

Klient

znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá využíva Online Produkty poskytované Poskytovateľom. 

Lekcia

znamená časť Online Produktu, na ktorej sa Klient zúčastňuje online a ktorej predmetom je špecifická oblasť marketingu.

Obchodný zákonník

znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Občiansky zákonník

znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Objednávka

znamená záväzný prejav vôle Klienta objednať si Online Produkt, ktorý je adresovaný Poskytovateľovi.

Víkendový web

znamená marketingový online program pre tvorcov online kurzov, ktorého bližšia špecifikácia je uvedená na Portáli. 

Online Produkty 

znamenajú Víkendový web, iné projekty a Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom Portálu.

Portál

znamená webový portál https://www.michalmikula.sk, ktorý prevádzkuje Poskytovateľ. 

Poskytovateľ

znamená spoločnosť Different Pro s. r. o., Priekopská 34 036 08 Martin, Slovenská republika, IČO: 53 196 449, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 75736/L , od 30.07.2020, ktorá je poskytovateľom Online Produktov prostredníctvom Portálu. 

Služby

znamenajú marketingové služby a to najmä tvorba marketingových kampaní na kľúč, marketingové poradenstvo, ktoré Poskytovateľ poskytuje ako súčasť Online Produktov. 

Spotrebiteľ

znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Strany

znamenajú Klienta a Poskytovateľa.

VOP

znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky.

Zákon o alternatívnom riešení sporov

znamená zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

2.1 Tieto VOP upravujú podmienky a pravidlá poskytovania Online Produktov prostredníctvom Portálu. VOP sú záväzné pre Poskytovateľa a všetkých Klientov v rozsahu v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú. 

2.2 Klient je povinný oboznámiť sa s VOP pred záväzným odoslaním Objednávky. Klient odoslaním Objednávky vyjadruje súhlas s VOP. 

2.3 Poskytovateľ poskytuje Klientovi Online Produkty v súlade s týmito VOP. 

2.4 Uzatvorením Zmluvy podľa týchto VOP medzi Poskytovateľom a Klientom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú v celom rozsahu záväzné pre Strany, a to vždy v ich aktuálnom znení. 

2.5 Obsah Portálu je chránený právami duševného vlastníctva, autorskými právami a rovnako aj právami na ochranu obchodného mena. Poskytovateľ je jediným výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva obsahu Portálu, pričom je oprávnený udeľovať súhlas s výkonom práv duševného vlastníctva súvisiacich s obsahom portálu podľa Autorského zákona. Neoprávnené použitie obsahu Portálu alebo použitie Diela v rozpore s licenčnými podmienkami uvedenými v článku 10 VOP ktoroukoľvek osobou bez písomného súhlasu Poskytovateľa bude mať za následok porušenie autorského práva Poskytovateľa a môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa ustanovenia § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V takomto prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu bola takýmto konaním spôsobená, prípadne má Poskytovateľ nárok na uplatnenie ďalších práv, ktoré mu vyplývajú z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

3. OBJEDNÁVKA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

3.1 Klient je oprávnený objednať si cez Portál Online Produkty prostredníctvom Objednávky, ktorú odošle Poskytovateľovi stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.  

3.2 Klient sa zaväzuje uviesť v Objednávke pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v Objednávke.  

3.3 Odoslaná Objednávka je pre Klienta záväzná a považuje sa za potvrdenie návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb (Zmluva). Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú okamihom odoslania Objednávky Klientom a je účinná odo dňa pripísania Ceny alebo splátky Ceny za Online Produkt na účet Poskytovateľa. 

3.4. Ceny uvedené na Portáli sú aktuálne a platné v čase odoslania Objednávky.

3.5 Klient môže zaplatiť Cenu alebo splátku Ceny bezhotovostnou platbou a to prostredníctvom online platobnej karty VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry.

3.6 Klient môže zaplatiť Cenu jednorazovo alebo v pravidelných mesačných splátkach, ktoré musia byť uhradené až do úplného zaplatenia Ceny podľa splátkového kalendára uvedeného pri konkrétnom  Online Produkte  a to aj v prípade, ak Klient nebude využívať Online Produkty. 

3.7 Ak Klient zaplatil Cenu alebo splátku Ceny prostredníctvom online platobnej karty, Poskytovateľ vystaví a zašle Klientovi faktúru po prijatí Ceny alebo splátky Ceny na účet Poskytovateľa. Ak si Klient zvolí platbu Ceny formou bankového prevodu, Poskytovateľ mu vystaví a zašle faktúru bez zbytočného odkladu po odoslaní Objednávky. Poskytovateľ vystaví faktúru na sumu zodpovedajúcu aktuálnej Cene v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zašle ju elektronicky na Emailovú adresu Klienta, s čím Klient akceptáciou týchto VOP súhlasí.

3.8 Za deň zaplatenia Ceny alebo splátky Ceny sa považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet Poskytovateľa. 

3.9 Ak je Klient v omeškaní so splátkou Ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie Online Produktu až do riadneho zaplatenia splátky Ceny. 

3.10 Ak Klient nezaplatí splátku Ceny do stanoveného termínu, Poskytovateľ má právo vystaviť upomienku. Za každý deň omeškania so zaplatením splátky Ceny má Poskytovateľ právo účtovať Klientovi penále vo výške sumy referenčnej sadzby Európskej centrálnej banky plus 8% z celkovej sumy splátky Ceny.

3.11 Ak Klient aj po doručení upomienku nezaplatí splátku Ceny, Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy. V takom prípade má Poskytovateľ právo požadovať od Klienta náhradu škody spôsobenej jeho omeškaním.

4. DOBA POSKYTOVANIA ONLINE PRODUKTOV

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi objednaný Online Produkt odo dňa, na ktorom sa Strany vzájomne dohodnú (Začiatok spolupráce) a v súlade s Harmonogramom, ktorý Poskytovateľ doručí na Emailovú adresu Klienta bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy.

4.2 Zmluva, na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Klientovi Online Produkt sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom Začiatku spolupráce a končí uplynutím doby uvedenej v Harmonograme. 

4.3 Zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom zaniká spôsobom uvedeným týmito VOP, najmä uplynutím času, na ktorý bola Zmluva dojednaná alebo písomným odstúpením od Zmluvy podľa v článku 13 týchto VOP.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

5.1 Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť a včas odovzdať Poskytovateľovi všetky potrebné podklady, informácie alebo písomné či iné materiály, ktoré sú nevyhnutné na riadne a včasné poskytovanie Online Produktov Poskytovateľom (Vstupy Klienta). Ak Klient včas neposkytne Poskytovateľovi Vstupy Klienta, v dôsledku čoho Poskytovateľ nie je schopný riadne poskytnúť Lekciu alebo Službu v rámci Online Produktu, Klient stráca nárok na poskytnutie Lekcie prípadne takto dotknutej Služby v rámci Online Produktu. 

5.2 Ak Klient poruší povinnosť podľa bodu 5.1 alebo sa nezúčastní Lekcie podľa Harmonogramu, môže byť uplatnená pokuta za oneskorenie. Pokuta za oneskorenie bude činiť 50 EUR za každý deň oneskorenia po termíne uvedenom v Harmonograme projektu. Pokuty za oneskorenie budú fakturované klientovi a musia byť zaplatené v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Dodatočné oneskorenia môžu viesť k prerušeniu alebo ukončeniu projektu podľa uváženia dodávateľa. Táto pokuta za oneskorenie je určená na pokrytie dodatočných nákladov a neskorých poplatkov, ktoré vznikajú v dôsledku oneskorenia projektu. Táto pokuta nie je určená na trestanie klienta, ale na zabezpečenie spravodlivého a efektívneho priebehu projektu.

5.3 Počas doby poskytovania Online Produktov je Klient povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady Online Produktov podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Online Produktov. Poskytovateľ odstráni vytknuté vady Online Produktov v súlade s podmienkami reklamácie uvedenými v článku 8 VOP. 

5.4 Zmena týchto VOP zároveň s dátumom účinnosti nových VOP bude Klientovi oznámená elektronicky ich zverejnením na Portáli. 

5.5 Služba je poskytnutá riadne, ak Poskytovateľ s ohľadom na všetky jemu známe okolnosti postupoval pri poskytovaní Služby s odbornou starostlivosťou a pri jej plnení využil také odborné vedomosti a skúsenosti, ktoré nadobudol pri výkone podnikateľskej činnosti. Poskytovateľ nezodpovedá za dosiahnutie výsledku podnikateľskej činnosti, resp. inej činnosti Klienta, na ktorú sú zamerané poskytované Služby alebo Online Produkty.

5.6 Ak sa kedykoľvek zistí, že Klient rozširuje nepravdivé, neuctivé alebo urážajúce informácie o Službe alebo Online Produkte alebo o ktoromkoľvek z mentorov, alebo iným spôsobom poškodzuje alebo negatívne ovplyvňuje využívanie Služby alebo Online Produktu pre ostatných a bráni alebo rozptyľuje iných klientov pri ich vlastnom úspechu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez nároku na vrátenie peňazí. Klient uvedené skutočnosti berie na vedomie a súhlasí s takýmto postupom.

5.7 Poskytovateľ je oprávnený poveriť iné osoby na plnenie svojich záväzkov, pričom Poskytovateľ má zodpovednosť, akoby plnil záväzky sám.   

6. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA ZA ŠKODU 

6.1 Ak Poskytovateľ poruší svoju povinnosť podľa týchto VOP, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú Klientovi, iba vtedy ak škodu spôsobil úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti. 

6.2 Nahrádza sa iba skutočná škoda. Poskytovateľ nezodpovedá za akýkoľvek ušlý zisk, nepriamu alebo následnú škodu. 

6.3 Výška škody, ktorú je Poskytovateľ povinný nahradiť Klientovi, ktorý nie je Spotrebiteľ, je maximálne vo výške Ceny alebo splátky Ceny, ktorú Klient zaplatil Poskytovateľovi do momentu vzniku škody.  

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Klient poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR). Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: e-mailovú adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies.

7.2 Podrobný popis ako Poskytovateľ spracúva a chráni osobné údaje Klientov je uvedený na Portáli v sekcii GDPR.

8. PODMIENKY REKLAMÁCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Online Produkt počas poskytovania Online Produktov až do momentu podpísania Akceptačného protokolu.  

8.2 Klient je povinný zaslať reklamáciu Online Produktu elektronicky na Emailovú adresu Poskytovateľa. Emailová adresa Poskytovateľa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej Zmluve.

8.3 Poskytovateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá Klientovi o tejto skutočnosti potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

8.4 Poskytovateľ je zodpovedný za vady Služieb len vtedy, ak pri plnení záväzkov postupoval inak, ako je ustanovené v bode 5.9 VOP. 

8.5 V rámci zodpovednosti Poskytovateľa za vady poskytnutého Online Produktu má Klient nasledujúce práva:

8.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Napríklad v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Online Produktov z dôvodov na strane Poskytovateľa je Poskytovateľ povinný obnoviť poskytovanie Online Produktu.

8.5.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu Online Produktu ako produktu bez vady, má Klient právo od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má Klient, ak ide o vady odstrániteľné, avšak Klient nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád Online Produkt riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z Ceny. Vzhľadom k charakteru ponúkaných Online Produktov prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť častí obsahu prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.

8.6 Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie Spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči Klientovi, ktorý nie je Spotrebiteľom.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽA

9.1 Spotrebiteľ je v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy (Lehota na odstúpenie). Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od Zmluvy odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie. Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Poskytovateľa v listinnej alebo elektronickej podobe.

9.2 V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Online Produktov začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Online Produktu (t.j. ak došlo k úplnému poskytnutiu Online Produktu). Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s poskytnutím Online Produktu pred uplynutím Lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu a to prvým využitím Online Produktu. 

9.3 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a nedošlo k úplnému poskytnutiu Online Produktu Poskytovateľom, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

9.4 Po odstúpení od Zmluvy je Poskytovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy.  

9.5 Platby budú Spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bude Poskytovateľovi doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy. 

9.6 Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

9.7 Orgánom dozoru a dohľadu nad výkonom podnikateľskej činnosti Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, e-mail: za@soi.sk

10. LICENČNÉ PODMIENKY 

10.1 Uzatvorením Zmluvy podľa bodu 3.3 týchto VOP Poskytovateľ udeľuje Klientovi súhlas na používanie Diela (Licencia) a Klient potvrdením týchto VOP vyjadruje súhlas s podmienkami Licencie uvedenými nižšie: 

10.1.1 Spôsob použitia Diela: Klient je oprávnený Dielo zobrazovať, otvárať, spúšťať, vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií Diela a to všetko len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.

10.1.2 Rozsah Licencie: Licencia je vecne obmedzená len na vlastné nekomerčné použitie Klienta a teritoriálne je neobmedzená.

10.1.3 Trvanie Licencie: Licencia je udelená na dobu trvania majetkových práv autora k Dielu.

10.1.4 Odplatnosť Licencie: Odmena za udelenie Licencie je zahrnutá v Cene.

10.1.5 Licencia je nevýhradná. Poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu akýmkoľvek ďalším osobám.

10.1.6 Klient nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy Diela, ako aj Dielo spracovať alebo zahrnúť Dielo do iného diela, ktoré sa tak môže stať súčasťou nového diela.

10.1.7 Klient nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu Licencie (sublicencia) a nie je oprávnený postúpiť Licenciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

10.1.8 Klient sa zaväzuje Dielo chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok jeho poškodenie alebo znehodnotenie. 

10.1.9 Klient nie je oprávnený Dielo a ani jeho časť, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe prenajímať, požičiavať, zdieľať alebo inak umožniť tretím osobám jej použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. 

10.1.10 Klient je v prípade, že je zároveň zamestnávateľom, povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí môžu používať Dielo o podmienkach poskytnutej Licencie. 

10.1.11 Licencia neoprávňuje Klienta k akémukoľvek inému nakladaniu s Dielom, než ako je upravené v týchto VOP. 

10.2 Klient berie na vedomie, že zaplatením Ceny na neho neprechádza výkon žiadnych majetkových práv autorov k Dielu podľa Autorského zákona.

12. ZMENY VOP 

12.1 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočňovať zmeny týchto VOP. Zmeny VOP je Poskytovateľ povinný bezodkladne po vykonaní týchto zmien oznámiť Klientom, a to elektronicky zverejnením ich aktuálneho znenia na Portáli. 

13. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

13.1 Poskytovateľ a Klient sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v týchto VOP. 

13.2 Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený na Portáli (najmä Cena, Harmonogram atď.) je nesprávny, neúplný, chybný alebo má inú vadu, pre ktorú Poskytovateľ nemôže riadne poskytovať Online Produkt.  

13.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy je Strana povinná zaslať druhej Strane písomné odstúpenie od Zmluvy na emailovú adresu druhej Strany. Za deň odstúpenia od Zmluvy sa považuje deň, kedy bolo písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej Strane.

13.4 V prípade oprávneného odstúpenia od Zmluvy, Poskytovateľ vráti Klientovi Cenu do 14 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy na účet, z ktorého Klient zaplatil Cenu, ak VOP neustanovujú inak. 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý nie je Spotrebiteľom, neupravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.  

14.2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom neupravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

14.3 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Poskytovateľa. Prevod práv a povinností Klientov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. 

14.4 Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, okrem prípadu, ak ide o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Poskytovateľ pre taký prípad vyhlasuje, že  neplatné ustanovenie bezodkladne nahradí iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného ustanovenia. 

14.5 Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP. 

14.6 Aktuálne VOP sú zverejnené na portáli poskytovateľa: https://www.michalmikula.sk

14.7 Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. 

14.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2022.